โรงเรียนวันครู(๒๕๐๔)

ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ ปี 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
001 ว่าที่ ร.ต.หญิง อัญชลี ทองเพชรนิล 
002 นางสาวศิริวรรณ แสนเหมือน 
003 นางสาวอรอนงค์ อินทร์จินดา 
004 นางสาวสุขกมลวรรณ บุญจิตร 
006 นางวราพร สมศรี
007 นางสาวจริยา สีเขียว 
008 นางสาวเกตน์สิรี บัวเขียว 
009 นางสาวรัชนีกร บัวเขียว 
010 นางสาวนัดดา พุฒหยวก
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 
ภาค ก เวลา 09.30 – 10.30 น. - ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 50 คะแนน 
ภาค ข เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป - ความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) 50 คะแนน หมายเหตุ สถานที่สอบคัดเลือก โรงเรียนวันครู(2504) 

ประกาศโรงเรียนวันครู(๒๕๐๔)
รับสมัครเจ้าห้นาที่ธุรการโรงเรียน ๑ อัตรา

1.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก

     ตำแหน่ง  อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการใน  จำนวน   ๑    อัตรา

     อัตราค่าจ้าง  เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

     ขอบข่ายลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

            1. งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียน ระบบ E-Office และหนังสือราชการต่าง ๆ

            2. งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

            3. งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจ การบันทึกข้อมูล การจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT

            4. งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับการบริการ หรือติดต่อราชการ

            5. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก

            2.1   มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ       พ.ศ. 2537  และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

            2.2   ไม่เป็นพระภิกษุ  สามเณร  หรือนักบวช

            2.3   มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

 

/(1) มีวุฒิการศึกษา...

            (1) มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

            (2) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายลักษณะงานที่จะปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

             ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนวันครู(๒๕๐๔)  

ตั้งแต่ วันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2561 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.nsw3.go.th

4.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ ดังนี้

            4.1  ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

            4.2  ใบแสดงผลการเรียน(Transcript)                                                   

            4.3  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  ขนาด 1x1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน   จำนวน  3 รูป

            4.4  ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร                                                                   

            4.5  บัตรประจำตัวประชาชน                                                         

            4.6  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549                 

       4.7  หลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส  ใบสำคัญการสมรส  ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ- สกุล  (ถ้ามี)       

5.  การยื่นใบสมัคร

            5.1   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในประกาศรับสมัคร  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารประกอบใบสมัคร ที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้วทุกฉบับ  หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเอกสารหลักฐานที่นำมาสมัครเป็นเอกสารเท็จ  ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติจะไม่ได้รับการพิจารณาจัดจ้างและจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้

            5.2   ผู้สมัครสอบต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หากแจ้งสถานที่ไม่ชัดเจนอาจทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้

6.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

           โรงเรียนวันครู(๒๕๐๔)   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน  2561 ณ โรงเรียนวันครู(๒๕๐๔)   และทางป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

7.  หลักสูตรการสอบคัดเลือก

                    หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตามที่กำหนดแนบท้ายประกาศนี้

8.  วัน เวลา และสถานที่ สอบคัดเลือก

                    โรงเรียนวันครู(๒๕๐๔)   จะดำเนินการสอบคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตามกำหนดการคัดเลือก ดังนี้

 

วัน/เวลาวิชาที่สอบคะแนนเต็ม

หมายเหตุ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

  

ภาค ก

     เวลา 09.30 – 10.30 น.

 

- ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

 50 คะแนน

 

ภาค ข

     เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 

- ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

 50 คะแนน

 

     หมายเหตุ  สำหรับสถานที่สอบคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

9.  เกณฑ์การตัดสิน

     ผู้ที่ว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคตามหลักสูตร ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ  โดยเรียงตามลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ก มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า  หากยังได้คะแนนภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

10. การประกาศผลการคัดเลือก

     โรงเรียนวันครู(๒๕๐๔)    จะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 5  พฤศจิกายน 2561  ณ โรงเรียนวันครู(๒๕๐๔)   ทางป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

11. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี

     11.1  ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี

     11.2  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

             (1)   ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่ง

             (2)   ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด

             (3)   ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง

             (4)   บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี

             (5)   มีการประกาศขึ้นบัญชีผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว

             (6)   เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

12.  การสั่งจ้างและการจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก

     12.1   การรายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก  จะเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดจ้างตามลำดับที่ประกาศผล               การคัดเลือกไว้  เพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่าง  โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะจัดทำสัญญาจ้างได้ เมื่อได้รับ             การจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว

                   สำหรับการรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างในครั้งต่อไป จะมีหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับที่ ที่จะได้รับการจัดจ้างเป็นรายบุคคล ก่อนรับรายงานตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน นับตั้งแต่วันประทับตราของไปรษณีย์ต้นทางโดยส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ผู้ผ่านการคัดเลือกระบุไว้ในใบสมัคร

     12.2    ผู้ที่ได้รับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาแห่งใดแล้ว ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดเวลาในหนังสือส่งตัวนั้น หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

     12.3    การจัดจ้างดังกล่าวไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเป็นตำแหน่งลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ หรือข้าราชการ ในระหว่างปีงบประมาณ  กรณีที่ตรวจสอบภายหลัง พบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจบอกเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ   ณ   วันที่  18  ตุลาคม  พ.ศ. 2561

 

                                                  นายเทพประทาน  ศิโล

                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวันครู(๒๕๐๔)

ภาพหน้าโรงเรียน 28 ต.ค.59

โรงเรียนวันครู(2504) เป็นโรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา ก่อตั้งจากเงินทุนที่ครูประชาบาลทั่วประเทศได้บริจาคเงินเนื่องในวันครูเมื่อปีพุทธศักราช 2504  เพื่อสร้างโรงเรียนในแหล่งชนบทต่างๆ หลายแห่ง ทั่วประเทศ


ในยุคนั้น อำเภอหนองบัวมีนายอำเภออรุณ ครูเรืองหรือพ่อใหญ่เรือง พินสีดา ครูฟื้น คำศรีจันทร์ และผู้นำคนเฒ่าคนแก่ของท้องถิ่น ได้ร่วมกันเคลื่อนไหวและผลักดันให้โรงเรียนที่จะสร้างขึ้นด้วยเงินทุนดังกล่าวของวันครูในอำเภอหนองบัว ให้ไปสร้างที่บ้านตาลิน  โดยรวมโรงเรียนหลายแห่งที่เคยอยู่ในศาลาวัดและโรงเรียนขนาดเล็กจากบ้านห้วยถั่วเหนือ บ้านใต้ และบ้านป่ารัง อำเภอหนองบัว มารวมจัดการเรียนการสอนด้วยกัน เมื่อสำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้ชื่อว่า โรงเรียนวันครู  (2504) ให้เป็นเครื่องรำลึกถึงคุณูปการสถาบันครูที่มีต่อการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยตามที่มาของเงินงบประมาณที่ใช้สร้างโรงเรียนขึ้นมา

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561

ระดับอนุบาล  10   คน

ระดับประถมศึกษา  40  คน

รวม     50   คน


นายเทพประทาน ศิโล

ข้อมูลบุคลากร

1.นายเทพประทาน  ศิโล   ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

2.นางสาริกา  คล้ายแก้ว    ครูชำนาญการพิเศษ

3.นางอัมพร  แป้นไพศาล   ครูชำนาญการ

4.นายสุวรรณ  ปรางวิเศษ   ช่างไม้


นางสาริกา คล้ายแก้ว
นางอัมพร แป้นไพศาล
นายสุวรรณ ปรางวิเศษ