โรงเรียนวันครู(๒๕๐๔)

ภาพหน้าโรงเรียน 28 ต.ค.59

โรงเรียนวันครู(2504) เป็นโรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา ก่อตั้งจากเงินทุนที่ครูประชาบาลทั่วประเทศได้บริจาคเงินเนื่องในวันครูเมื่อปีพุทธศักราช 2504  เพื่อสร้างโรงเรียนในแหล่งชนบทต่างๆ หลายแห่ง ทั่วประเทศ


ในยุคนั้น อำเภอหนองบัวมีนายอำเภออรุณ ครูเรืองหรือพ่อใหญ่เรือง พินสีดา ครูฟื้น คำศรีจันทร์ และผู้นำคนเฒ่าคนแก่ของท้องถิ่น ได้ร่วมกันเคลื่อนไหวและผลักดันให้โรงเรียนที่จะสร้างขึ้นด้วยเงินทุนดังกล่าวของวันครูในอำเภอหนองบัว ให้ไปสร้างที่บ้านตาลิน  โดยรวมโรงเรียนหลายแห่งที่เคยอยู่ในศาลาวัดและโรงเรียนขนาดเล็กจากบ้านห้วยถั่วเหนือ บ้านใต้ และบ้านป่ารัง อำเภอหนองบัว มารวมจัดการเรียนการสอนด้วยกัน เมื่อสำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้ชื่อว่า โรงเรียนวันครู  (2504) ให้เป็นเครื่องรำลึกถึงคุณูปการสถาบันครูที่มีต่อการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยตามที่มาของเงินงบประมาณที่ใช้สร้างโรงเรียนขึ้นมา

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2560

ระดับอนุบาล  15   คน

ระดับประถมศึกษา  38  คน

รวม     53   คน


นายเทพประทาน ศิโล

ข้อมูลบุคลากร

1.นายเทพประทาน  ศิโล   ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

2.นางสาริกา  คล้ายแก้ว    ครูชำนาญการพิเศษ

3.นายสายยนต์  บุญจันทร์  ครูชำนาญการพิเศษ

4.นางประมวล  ยังดำรงค์   ครูชำนาญการ(ข้าราชการบำนาญ)

5.นางอัมพร  แป้นไพศาล   ครูชำนาญการ

6.นายสุวรรณ  ปรางวิเศษ   ช่างไม้

7.นางสาวปรารถนา ปรียาจิตร์  เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาริกา คล้ายแก้ว
นางประมวล ยังดำรงค์ ข้าราชการบำนาญ
นายสายยนต์ บุญจันทร์
นางอัมพร แป้นไพศาล
นายสุวรรณ ปรางวิเศษ
นางสาวปรารถนา ปรียาจิตร์