กิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติ 2562
ปรับปรุงหน้าป้ายและรั้วโรงเรียน ม.ค.62
ติดตะแกรงเหล็กอาคารเรียนและซ่อมแซมหน้าต่างปีงบประมาณ2562
26 ก.ย.61 งานเกษียณ ครูสายยนต์ บุญจันทร์

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐานและคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนวันครู(๒๕๐๔) วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๑ ปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ การระดมความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนทั้งด้านการปรับปรุงอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน การระดมทรัพยากรต่างๆ  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและมีมติควรระดมทรัพยากร เพื่อนำเงินมาบริหารจัดการในเรื่องการอำนวยความสะดวกการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน  การจ้างครูภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในส่วนของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  การปรับปรุงอาคารสถานที่และการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน  ทั้งได้พิจารณาในเรื่องของการย้ายข้าราชการครู  และเรื่องความปลอดภัยทางถนนบริเวณหน้าโรงเรียนด้วย...

ไฮสปีดอินเทอร์เนต แทบเลตและWi-Fi
วันครูฟรีWiFi ให้บริการในเวลาราชการ
9 ก.พ.61 กองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านตาลิน มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน
19 ก.พ. 61 ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง โดยรพ.หนองบัวร่วมกับรพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว
19 ก.พ. 61 คุณสิรภพ เสียงสวัสดิ์ มอบรองเท้าให้นักเรียนโรงเรียนวันครู(๒๕๐๔)
วันเด็กแห่งชาติ'61 12 ม.ค.2561
คุณจุฑามาศ เจียมบัวศรีและคณะจากบริษัท FBT มอบอุปกรณ์กีฬา
คุณจุฑามาศ เจียมบัวศรีและคณะฯ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน
ชนะเลิศ สวนถาดแห้งระกับศูนย์คูณภาพกลุ่มโรงเรียนหนองบัว1

ชนะเลิศสวนถาดแห้ง ระดับ ป.4-6 เด็กชายภาคิน โสชารี เด็กหญิงสุรางคนา ต้นปัญญาตระกูลและเด็กหญิงโศรดา อินทะชิต,ชนะเลิศอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 เด็กชายภูรินัฐ น้อยธินักเรียนโรงเรียนวันครู(2504) เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ในระดับศูนย์คุณภาพกลุ่มโรงเรียนหนองบัว1 แข่งขันวันที่  20 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)  โรงเรียนวันครู(2504)ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับ เขตพื้นที่การศึกษา  2 รายการ นอกจากนั้นยังได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดง ดังนี้    ระดับเหรียญทอง 5 รายการ คือ คัดลายมือสื่อภาษาไทยป.1-3 คัดลายมือสื่อภาษาไทยป.4-6 วาดภาพระบายสี ป.1-3 วาดภาพระบายสี ป.4-6   ระดับเหรียญเงิน 2 รายการ คือ ปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัยและ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย   ระดับเหรียญทองแดง 2 รายการ คือ คิดเลขเร็ว ป.1-3 และตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6.

พิธีไหว้ครู2560 15่ มิ.ย.60
ปรับปรุงถนนและบริเวณหน้าป้ายโรงเรียน
ติดตั้ง ขยายสัญญาณ wi-fi