ปรับปรุงสถานที่ รองรับ BBL

เริ่มใช้กุญแจดอกแรก
สนามเด็กเล่น bbl
ชุมชนร่วมสร้างสนามเด็กเล่น bbl
คณะครูนักเรียนผู้ปกครองร่วมด้วยช่วยกัน
ช่วยกันสรรสร้าง
คนละไม้คนละมือ
ร่วมแรงแข็งขัน