โรงเรียนวันครู(๒๕๐๔) อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต ๓
menu

โรงเรียนวันครู(๒๕๐๔)

ภาพหน้าโรงเรียน 28 ต.ค.59
ภาพหน้าโรงเรียน 28 ต.ค.59

โรงเรียนวันครู(2504) เป็นโรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา ก่อตั้งจากเงินทุนที่ครูประชาบาลทั่วประเทศได้บริจาคเงินเนื่องในวันครูเมื่อปีพุทธศักราช 2504  เพื่อสร้างโรงเรียนในแหล่งชนบทต่างๆ หลายแห่ง ทั่วประเทศ


ในยุคนั้น อำเภอหนองบัวมีนายอำเภออรุณ ครูเรืองหรือพ่อใหญ่เรือง พินสีดา ครูฟื้น คำศรีจันทร์ และผู้นำคนเฒ่าคนแก่ของท้องถิ่น ได้ร่วมกันเคลื่อนไหวและผลักดันให้โรงเรียนที่จะสร้างขึ้นด้วยเงินทุนดังกล่าวของวันครูในอำเภอหนองบัว ให้ไปสร้างที่บ้านตาลิน  โดยรวมโรงเรียนหลายแห่งที่เคยอยู่ในศาลาวัดและโรงเรียนขนาดเล็กจากบ้านห้วยถั่วเหนือ บ้านใต้ และบ้านป่ารัง อำเภอหนองบัว มารวมจัดการเรียนการสอนด้วยกัน เมื่อสำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้ชื่อว่า โรงเรียนวันครู  (2504) ให้เป็นเครื่องรำลึกถึงคุณูปการสถาบันครูที่มีต่อการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยตามที่มาของเงินงบประมาณที่ใช้สร้างโรงเรียนขึ้นมา

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562

ระดับอนุบาล  6   คน

ระดับประถมศึกษา  38  คน

รวม     44   คน


นายเทพประทาน ศิโล
นายเทพประทาน ศิโล

ข้อมูลบุคลากร

1.นายเทพประทาน  ศิโล   ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

2.นางสาริกา  คล้ายแก้ว    ครูชำนาญการพิเศษ

3.นางอัมพร  แป้นไพศาล   ครูชำนาญการ

4.นายสุวรรณ  ปรางวิเศษ   ช่างไม้

5.นางสาวนัดดา  พุฒหยวก เจ้าหน้าที่ธุรการ